BOLNIČAR-NEGOVALEC – srednje poklicno izobraževanje

 

Naziv poklicne izobrazbe: bolničar-negovalec / bolničarka-negovalka
Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.
Cilji izobraževalnega programa: Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • se usposobijo za kompleksne delovne naloge v socialno varstvenih zavodih in pri oskrbi na domu;
 • si razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb starejših zdravih ljudi, varovancev v socialnih zavodih in na domu;
 • si razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb ljudi s posebnimi potrebami (invalidni, dementni, duševno bolni) v socialnih ustanovah in na domu;
 • si razvijejo sposobnost za prepoznavanje sprememb pri oskrbovancu ter o tem odgovorno obveščajo zdravstvene in socialne delavce;
 • si pridobijo znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje delovnim razmeram;
 • si pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja;
 • pri delu postajajo zanesljivi;
 • si razvijejo sposobnost za razumevanje težav in stisk starejših ljudi v socialnih zavodih in na domu;
 • se naučijo prevzemati odgovornost za lastno zdravje in pozitivno samopodobo;
 • si privzgojijo čut za etično in moralno zavest pri delu z ljudmi, spoštovanje človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti;
 • si razvijejo sposobnost za human odnos do oskrbovancev in varovancev v socialnih zavodih in na domu;
 • se naučijo pozitivne in odprte komunikacije;
 • spoznajo mrežo socialnega in zdravstvenega varstva;
 • spoznajo pomen sodelovanja s svojci;
 • si razvijejo sposobnost za delo v skupini.

Vsebina zaključnega izpita

Dijaki zaključijo šolanje  z zaključnim izpitom, ki obsega tri enote:

 • slovenski jezik in književnost (pisno in ustno),
 • pomoč in oskrba (ustno) in
 • praktični pouk – storitev z zagovorom
BOLNIČAR - NEGOVALEC (BN) – predmetnik za šolsko leto 2020/2021
PREDMET 1. LETNIK
35 tednov
33 ur na teden
2. LETNIK
30 tednov
33 ur na teden
3. LETNIK
17 tednov
32 ur na teden
82 tednov
A – SPLOŠNO – IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
SLOVENŠČINA – SLO 3/105 2/60 3/51 216 (213)
MATEMATIKA – MAT 3/105 2/60 3/51 216 (213
TUJ JEZIK 1 – TUJ1 2/70 2/60 2/34 164 (164)
UMETNOST – UME 1/35 35 (33)
NARAVOSLOVJE – NAR 2/70 2/60 130 (132)
DRUŽBOSLOVJE – DRU 2/70 2/60 130 (132)
ŠPORTNA VZGOJA – ŠV 2/70 2/60 2/34 164 (164)
SKUPAJ del A 15 (525) 12 (360) 10 (170) 1055 (1051)

 

B – STROKOVNI MODULI
M1: NEGA IN OSKRBA T KV T KV T KV 682
VS1 – pomoč pri življenjskih aktivnostih (POA) 1/35 4/140 1/30 4/120
(VD)
2/34 4/68
(VD)
427
VS 2 – Prva pomoč (PPO) 2/60 60
VS 3 – Nega pri najpogostejših bolezenskih
stanjih v starosti in pri ljudeh
s posebnimi potrebami (NBS)
1/30 2/60 2/34 4/68
(VD)
192
SKUPAJ 1/35 4/140 2/60 8/240 4/68 8/136 679
M2: VAROVANJE ZDRAVJA IN OKOLJA T KV T KV T KV 136
VS 1 – Higiena (HIG) 1/35 35
VS 2 Zdravstvena vzgoja (ZVZ) 1/30 30
VS 3 – Zdrava prehrana (ZPR) 1/35 35
VS 4 – Varnost in zdravje pri delu (VZD) 1/35 35
SKUPAJ 3/105 1/30 135
M3: ETIKA IN KOMUNIKACIJA T KV T KV T KV 136
VS 1 – Komunikacija (KOM) 1/35 35
VS 2 – Poklicna etika (PET) 1/30 30
VS 3 – Zdravstveno in socialno varstvo (ZSV) 1/35 35
VS 4 – Podjetništvo (POD) 2/34 34
SKUPAJ 2/70 1/30 2/34 134
 M4: IZBIRNI MODUL
T KV T KV T KV 102
M6: Masaža 6/102 102
SKUPAJ del B 6/210 4/140 4/120 8/240 6/102 14/238 1050/1056
VS 1: (C) Praktični pouk – VAJE V ŠOLI 4/140 8/240 14/238 618
Skupaj – strokovna teorija 175 ur
(140 – praktični pouk)
120 ur
(240 – praktični pouk)
136 ur
(238 ur – praktični pouk)
431 ur
618 ur – Praktični pouk
(Č) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 7 tednov (266 ur) 17 tednov (646 ur) 912
(D) INTERESNE DEJAVNOSTI 2 tedna 2 tedna 1 teden 160
(E) ODPRTI KURIKULUM 8/280 9/270 2/34 584
3 ure – vaje v domu I. – VD1
2 uri – vaje v domu II. – VD2 1 ura – temeljna strokovna znanja II. (t) – TSZ II.
1 ura – osebna nega starostnika – ONS 1 ura – tuj jezik II. – TUJ2 1 ura – II. tuj jezik
2 uri – Anatomija in fiziologija – AIF 1 ura – glasbena terapija – GT
1 ura – tuj jezik II. – TUJ2 1 ura – šport za zdravje
1 ura – šport za zdravje 2 uri – gospodinjstvo (t) – GOS
2 uri – temeljna strokovna znanja I. (t) – TSZ I.
SKUPAJ
tednov /
ur na teden
37 tednov /
33 ur na teden
38 tednov /
33 ur na
teden
36 tednov /
32 ur na teden
Dijaki zaključijo šolanje z zaključnim izpitom, ki obsega dve enoti:

 • slovenski jezik in književnost (pisno in ustno),
 • zaključno delo.