BOLNIČAR-NEGOVALEC – srednje poklicno izobraževanje

 

Naziv poklicne izobrazbe: bolničar-negovalec / bolničarka-negovalka
Cilji izobraževalnega programa: Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • se usposobijo za kompleksne delovne naloge v socialno varstvenih zavodih in pri oskrbi na domu;
 • si razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb starejših zdravih ljudi, varovancev v socialnih zavodih in na domu;
 • si razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb ljudi s posebnimi potrebami (invalidni, dementni, duševno bolni) v socialnih ustanovah in na domu;
 • si razvijejo sposobnost za prepoznavanje sprememb pri oskrbovancu ter o tem odgovorno obveščajo zdravstvene in socialne delavce;
 • si pridobijo znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje delovnim razmeram;
 • si pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja;
 • pri delu postajajo zanesljivi;
 • si razvijejo sposobnost za razumevanje težav in stisk starejših ljudi v socialnih zavodih in na domu;
 • se naučijo prevzemati odgovornost za lastno zdravje in pozitivno samopodobo;
 • si privzgojijo čut za etično in moralno zavest pri delu z ljudmi, spoštovanje človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti;
 • si razvijejo sposobnost za human odnos do oskrbovancev in varovancev v socialnih zavodih in na domu;
 • se naučijo pozitivne in odprte komunikacije;
 • spoznajo mrežo socialnega in zdravstvenega varstva;
 • spoznajo pomen sodelovanja s svojci;
 • si razvijejo sposobnost za delo v skupini.

Vsebina zaključnega izpita

Dijaki zaključijo šolanje  z zaključnim izpitom, ki obsega dve enoti:

 • slovenski jezik in književnost (pisno in ustno),
 • praktični pouk – storitev z zagovorom
Dostopnost