DRAGI DIJAKINJE IN DIJAKI, SPOŠTOVANI STARŠI!

Letošnje šolsko leto smo začeli takoj po hudi vremenski ujmi, v kateri so poplave prizadele skoraj celo državo. Pred tem nam je skoraj tri leta šolske dneve oblikoval korona virus. Kljub vsemu smo se z vsemi težavami dokaj dobro spopadali in se jim prilagajali.
Bivanje na tem planetu je res polno presenečenj in potrebno je veliko znanja, da se znajdemo v danih situacijah. Ljudje smo se naučili, da lahko na eni strani velike cilje dosežemo le skupaj, da pa po drugi šteje vsak posameznik in je kot osebnost enkraten ter ima svoje pravice, ki jih je treba spoštovati. Zaradi teh dejstev potrebujemo znanje in jasna pravila. Kot družbena in družabna bitja smo izumili šolo, pripomoček, ki nam omogoča sistematično pridobivati določena znanja v dokaj kratkem času. Smisel vsake dobre šole in njenih programov se skriva v podajanju preverjenega ter kvalitetnega splošnega oz. specialnega znanja. Vse sile morajo biti usmerjene proti zlorabi in manipuliranju z znanjem, uporabljati ga je treba samo v dobre namene, ki omogočajo kvalitetno in varno življenje vsakomur.
Kaj boste počeli z znanjem in koliko ga boste pridobili, je pomembno še posebej za vas, ki ste za poklicno pot izbrali zdravstvo. Z izbiro zdravstvene šole ste se odločili izobraziti za enega izmed najbolj plemenitih, humanih, odgovornih, zahtevnih in spoštovanih poklicev, ki zahteva izobrazbeno širino ter čustveno inteligenco; poklic, pri katerem neznanje, napake ali nedoslednost lahko vzamejo tudi življenja; poklic, pri katerem različnost med ljudmi, politika, vera, spolna usmerjenost, denar, izsiljevanja, ne smejo vplivati na dosledno, pošteno in strokovno zdravstveno pomoč za vsakogar; poklic, s katerim lahko vsak osebnostno raste, je zadovoljen in ponosen na svoje delo.
Veseli me, da smo se skupaj našli na tej humani misiji in verjamem, da bomo skupaj uresničili zastavljene cilje.

                                                                                                                                                                                  Blaž Šušel, univ. dipl. psih.

                                                                                                            Ravnatelj SZŠSG

 

 

KONTAKTI
Šolski center Slovenj Gradec
Srednja zdravstvena šola
Gosposvetska 2
2380 Slovenj Gradec
Telefon: (02) 88 46 540
Fax: (02) 88 46 555
Ravnatelj Blaž Šušel 02 88 46 550
Svetovalna služba Brigita Rapuc 02 88 46 563
Tajništvo Klavdija Cehner 02 88 46 540
Zbornica

Gosposvetska ulica 2

Gosposvetska ulica 4

02 88 46 541

02 88 46 562

TAJNIŠTVO
Klavdija Cehner 02 88 46 540
Delovni čas 07:00 – 15:00

Uradne ure

ponedeljek: 7.30 – 10.00
torek: 11:30 – 14.00
sreda: 7.30 – 10.00
četrtek: 11:30 – 14.00
petek: 7.30 – 10.00 

Za administrativne posle in stike z javnostmi bo skrbela tajnica: Klavdija Cehner.
Mail: klavdija.cehner@sc-sg.si

Kaj je potrebno storiti za pridobitev DVOJNIKA SPRIČEVALA (uradnega IZPISA IZ EVIDENCE)?

 

KOMISIJE

Namen komisije je, da ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela na šoli v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi, ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, razvija kazalnike kakovosti in merila ter instrumente za vrednotenje kakovosti, načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli, sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni, ter z usposobljenimi institucijami, sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni, spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni ali mednarodni ravni, spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključenem izobraževanju, pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in državni ravni, opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

Predstavnice zaposlenih: Doroteja Pernat, Brigita Rapuc, Darja Skutnik, Patricija Pečnik, Sabina Jurhar in Tomana Es Podpečan. Predstavnika delodajalcev: Janez Lavre in Katja Pavlinič Šoba. Predstavnica dijakov: Hana Filipič – 3.a. Predstavnik staršev: Rok Filipič.

Pritožbena komisija in komisija za ugovore

Šolske aktivnosti morajo potekati po predpisih tako, da dijaki niso prikrajšani oz. kakor koli zlorabljeni v smislu pravic in zato so določene komisije.

Pritožbena komisija in komisija za ugovore skrbita, oziroma v hujših primerih Svet šole, da dijaki ali njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki …) lahko glede ocen, kazni ali opravičevanja izostankov vložijo pritožbo. O pritožbi odloča v rokih, zapisanih v pravilnikih (Pravilnik o hišnem redu, Pravilnik o ocenjevanju) s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov, tako da se pritožbi ugodi in akt o izreku vzgojnega ukrepa razveljavi ali pritožbi ugodi in odloči, da se postopek vzgojnega ukrepanja ponovi in o vzgojnem ukrepu ponovno odloči ali pa pritožbo kot neutemeljeno zavrne. Odločitev pritožbene komisije oziroma sveta šole je dokončna.

Člani komisije za ugovore zoper nepravilnosti v hišnem redu tvorijo tudi komisijo za ugovore zoper ocene. Komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec šole. Člani bodo: Erika Pevnik, Darija Katanec, Danilo Mori (zunanji član).

 

Komisija za prehrano

Komisija za prehrano bo bdela nad kvaliteto in logistiko šolske tople prehrane ( v času spopadanja s korona virusom bodo malice vsaj v začetku hladne) ter predlagala spremembe, dajala pripombe in ideje na tem področju. Članice komisije s strani zdravstvene šole so profesorica Doroteja Pernat ter dijakinja Hana Filipič.

 

Komisija za vpis

Komisija za vpis nadzira potek vpisa novincev, odloča o pogojnih vpisih, preverja dokumentacijo, usklajuje in preverja spričevala državljanov drugih držav. V njej bodo Brigita Rapuc, Boštjan Potočnik in Zdenka Kočivnik Lesjak.

 

Komisija za volitve

Komisija za volitve nadzira volitve v šolske organe. Člani so: Janja Šetina, Zvone Meža, Vojko Šuštaršič.

ORGANIZIRANOST

SVETOVALNA SLUŽBA
Brigita Rapuc 02 88 46 563
Uradne ure Pon. – Pet. 8:00 – 12:00

ANKETA O ŠOLSKI KLIMI 

Navodila za izpolnjevanja portfolia

Šolska svetovalna služba bo dijakom desna roka pri reševanju mladostniških in šolskih problemov.

Ga. Brigita Rapuc, univ. dipl. soc. del., bo oseba, ki daje nasvete ter nudi pomoč dijakom in njihovim staršem pri učnih, vedenjskih in drugih težavah, pomaga pri izbiri fakultete, prepisu, izpisu preusmerjanju na druge šole, vodi vpis novincev,  spremljala bo nadarjene učence in učence s posebnimi potrebami ter pomagala pri izobraževanju odraslih in nadzoru prijav oz. odjav šolske prehrane … V nekaterih primerih bosta  problematiko pomagali reševati tudi ga. Mojca Čerče, univ. dipl. psih. in ga. Tadeja Dimic, univ. dipl. psih. ( nadarjenost …). Pri vseh zahtevnejših primerih z vzgojno, socialno ali učno problematiko se bo v delo aktivno vključeval tudi ravnatelj Blaž Šušel, univ. dipl. psih.

Kam se lahko vpišete dijaki po zaključku šolanja na Srednji zdravstveni šoli?

Dijaki, ki uspešno opravijo poklicno maturo, se lahko vpišejo na vse Visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje in na nekatere Univerzitetne študijske programe prve stopnje (tu je pogoj opravljen peti maturitetni predmet na gimnaziji). Predstavljamo vam nekaj naslovov fakultet, kamor se je mogoče vpisati z uspešno opravljeno poklicno maturo in je povezana z izobrazbo  tehnika zdravstvene nege:

Naštetih je nekaj fakultet, ki so za dijake zdravstvene šole aktualne. S peto izpitno enoto, ki jo dijaki četrtega letnika lahko opravljajo na gimnaziji, pa se lahko vpišejo še na določene programe na Filozofski fakulteti, Akademiji za glasbo, Akademiji za gledališče, radio in televizijo, Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteti za socialno delo…

Navajamo pa vam še naslov, ki je tudi pomemben za pridobivanje informacij v zvezi z vpisom na fakultete tukaj.

PRAVILNIKI

Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij, da potrebujemo neko rdečo nit za funkcioniranje, neki kompas, ki nas vodi skozi socializacijske procese. To je glavni razlog, da imamo pravila in pravilnike ter lahko tako funkcioniramo v kateri koli skupnosti, tudi šoli. Členov, strpanih v pravilnik, ni potrebno razumeti kot grožnje, gre le za kazalce, ki omogočajo prijetno skupno bivanje v šolskih prostorih, varovanje šolskega premoženja, varnost posameznika ali skupine in izvajanje nemotenega pedagoškega procesa … Po eni strani pravila velikokrat grajamo in se nad njimi jezimo, včasih jih tudi izigravamo, po drugi stani pa smo brez njih in mej, ki jih postavljajo, izgubljeni, zmedeni. Nagrade so navadno (naj bi bile) posledica upoštevanja in preseganja pravil, kazni pa izhajajo iz kršenja le-teh.

PRAVILNIKI

Pravila o šolskem redu Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec 2023/2024

Šolska pravila ocenjevanja na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec

Oba šolska pravilnika sta usklajena z spodnjima osnovnima pravilnikoma.

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem redu

PRITOŽBENA  KOMISIJA

Šolske aktivnosti morajo potekati po predpisih tako, da dijaki niso prikrajšani oz. kakor koli zlorabljeni v smislu pravic in zato so določene komisije.

Pritožbena komisija in komisija za ugovore skrbita, oziroma v hujših primerih Svet šole, da dijaki ali njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki …) lahko glede ocen, kazni ali opravičevanja izostankov vložijo pritožbo. O pritožbi odloča v rokih, zapisanih v pravilnikih (Pravilnik o hišnem redu, Pravilnik o ocenjevanju) s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov, tako da se pritožbi ugodi in akt o izreku vzgojnega ukrepa razveljavi ali pritožbi ugodi in odloči, da se postopek vzgojnega ukrepanja ponovi in o vzgojnem ukrepu ponovno odloči ali pa pritožbo kot neutemeljeno zavrne. Odločitev pritožbene komisije oziroma sveta šole je dokončna.

Člani komisije za ugovore zoper nepravilnosti v hišnem redu tvorijo tudi komisijo za ugovore zoper ocene. Komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec šole. Člani bodo: Erika Pevnik, Darija Katanec, Danilo Mori (zunanji član).

 

 

SVET STARŠEV

Svet staršev in Svet zavoda

Svet zavoda je krovni organ ŠCSG. 16 članov sveta, sestavljenega iz predstavnikov družbenega okolja, staršev, dijakov, študentov in zaposlenih, ima naslednje naloge: predlagajo nadstandardne programe, dajejo soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, dajejo predloge programa šole v Letnem delovnem načrtu, razpravljajo o poročilih ravnatelja glede vzgojno-izobraževalne problematike, obravnavajo pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, volijo predstavnike v Svet zavoda, opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Starši s svojimi otroki so naši partnerji, ki nam omogočajo delo in hkrati »držijo ogledalo« našemu delovanju. Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka, je v šoli zelo pomemben organ, ko gre za reševanje problemov mnogih projektov ter pridobivanje povratnih informacij o delovanju šole, tako za uporabnike kot tudi ponudnike izobraževanja.

 

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

 

Razred

Ime in priimek, občina

1. a

Tatjana Petek, Mežica

1. b

Željka Areh, Slovenj Gradec

1. d

Metka Sušec, Mislinja

2. a

Franci Tomše, Ljubljana

2. b

Galina Žvikart, Slovenj Gradec

2. d

Matej Javornik, Šoštanj

3. a

Ksenija Uršej,  Slovenj Gradec

3. b

Zofija Mager, Dravograd

3.d

Maša Gradišnik, Prevalje

4. a

Emira Grabus, Slovenj Gradec

4 .b

Mojca Grabner, Slovenj Gradec

1. c

Anita Mlinšek, Mislinja

2. c

Marko Tripunovič, Prevalje

3. c

Nataša Kanovnik Naglič, Slovenj Gradec

1. e

Suzana Skornšek, Velenje

2. e

Fehima Dekanović, Mežica

 

Člani Sveta zavoda

Marko Tripunović (starši), Janja Šetina (učitelji)

 

KNJIŽNICA
Zuhra Horvat 02 88 46 546
Uradne ure

Pon., Tor., Sre.: 07:45 – 13:45 in Čet., Pet.: 12.00-13.45

Malica: 9.30-10.00

V času izrednih razmer gradiva naročajte na e-mail knjižnica@sc-sg.si ali pokličite.
Gradivo vračajte na balkon v avli šole za datumom, ki je napisan na listu.

V knjižnico ne vstopajte, tudi če je odklenjena, odgovorila bom na vsako elektronsko pošto.

Lidija Ajtnik, Zuhra Horvat in Veronika Sušnik, bodo v obeh (Koroška 11, Gosposvetska 2) šolskih knjižnicah skrbele, da bo izposoja knjig tekla nemoteno od ponedeljka do petka.

Knjige si bo možno izposojati v času, ki bo objavljen na spletu in ustreznih mestih na vseh šolah ŠCSG. Za občane se prevzem knjig opravi po dogovoru s knjižničarko.

Znotraj knjižnice bo deloval učbeniški sklad, ki ga vzpodbuja Ministrstvo za šolstvo, kulturo in šport, vanj bodo vključeni vsi letniki zdravstvenih programov. S tem bo omogočena uporaba učbenikov ob plačilu izposojnine, ki znaša največ tretjino maloprodajne cene učbenikov. V sklad bodo vključeni le učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole. Na koncu šolskega leta bodo dijaki lahko vrnili izposojene učbenike, ali pa jih po želji obdržali proti plačilu razlike do polne cene novih učbenikov. Ravnatelj bo lahko s pisnim sklepom, v skladu s Pravilnikom o upravljanju šolskih učbeniških skladov, določil dijakinje in dijake delno ali v celoti oproščene plačila izposojnine.

 


VLOGA ZA BREZPLAČNO ALI SUBVENCIONIRANO IZPOSOJO UČBENIKOV 24-25

POIŠČITE V NAŠI KNJIŽNICI

UČNA GRADIVA:

Mladinska knjiga – Bolničar

Mladinska knjiga – Zdravstveni tehnik SSI

Mladinska knjiga – Zdravstvena nega PTI

ŠOLSKI KOLEDAR

ZA SREDNJE ŠOLE, ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

 

 

 

 

 

 

2023

petek

1. 9.

ZAČETEK POUKA

 

ponedeljek – petek

30. 10. –  3. 11.

JESENSKE POČITNICE

 

petek

22. 12.

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

 

sreda – torek

27. 12. – 2. 1.

NOVOLETNE POČITNICE

 

2024

ponedeljek

15. 1. *

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

 

četrtek – petek

1. 2. – 1. 3.

ZIMSKI IZPITNI ROK

 

sreda

7. 2.

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM

 

petek – sobota

16. 2. – 17. 2.

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

ponedeljek –   petek

19. 2. – 23. 2.

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL

 

ponedeljek –   petek

26. 2. – 1. 3.

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE

 

nedelja – četrtek

28. 4. – 2. 5.

PRVOMAJSKE POČITNICE

 

petek

3. 5.

POUKA PROST DAN v skladu z 10. členom Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah

 

torek

21. 5.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE

 

sreda

22. 5.

RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE

 

četrtek – torek

23. 5. – 28. 5.

PRIPRAVA NA SM, PM, ZI

 

četrtek – ponedeljek

23. 5. – 27. 5.

IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE ZA ZAKLJUČNE LETNIKE (PREDMETNI IZPITI)

 

sreda

29. 5.

ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU ZA ZAKLJUČNE LETNIKE (DOPOLNILNI IN POPRAVNI IZPITI)

 

petek

21. 6.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE

 

ponedeljek

24. 6.

PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL

 

petek

28. 6.**

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

 

sreda – sobota

26. 6. – 31. 8.

POLETNE POČITNICE

 

petek – petek

16. 8. – 27. 9. **

JESENSKI IZPITNI ROK

 

Dostopnost