Roditeljski sestanki

 

Pouk bo organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih s šestimi termini skupnih govorilnih ur in najmanj dvema roditeljskima sestankoma za vsak oddelek, od katerih bo vsaj na enem prisoten ravnatelj (v prvem letniku bo to prvi sestanek, ko se seznani s starši novincev in predstavi delo na šoli, v drugem sestanek pred odhodom na večdnevno bivanje v šoli preživetja, v tretjem pred izbiro in odhodom na maturantsko ekskurzijo, v četrtem pa pred maturantskim plesom).

Prvi niz sestankov bo med 21. septembrom in 23. oktobrom 2020, drugi pa med 18. januarjem in 5.  marcem 2021.

 

Govorilne ure in pomoč dijakom

 

Nadaljevali bomo z uveljavljenim sistemom dopoldanskih individualnih ter popoldanskih skupnih govorilnih ur. Namenjene bodo staršem, skrbnikom, dijakom ter odraslim slušateljem izobraževanj (občanom). Vsak profesor bo imel določene svoje dopoldanske individualne govorilne ure, skupne govorilne ure pa bodo popoldan od 16.15 do 17.30 v šestih terminih, na katerih bo prisotna večina profesorjev hkrati (9. november in 14. december 2020, 18. januar, 1. marec, 12. april in 10. maj 2021). Z vsemi profesorji bo možno po telefonu rezervirati tudi individualne govorilne ure v popoldanskem času izven standardnih terminov. Čas posameznih in skupnih govorilnih ur bo objavljen na spletnih straneh šole.

Dijakom z usmeritvijo, ki imajo pomoč priznano po pogodbi, bomo le to tudi nudili. Hkrati bomo, v primeru, da se pokaže potreba (po prvih testih ali polletju), vsem zainteresiranim dijakom nudili pomoč pri splošnih in strokovnih predmetih v obliki omejenih inštrukcij, ki bodo potekale po pouku najmanj enkrat mesečno (vsak prvi teden v mesecu). Te ure bodo namenjene vsem zainteresiranim dijakom, ne bodo pa prilagojene posameznikom ali razredom oz. letnikom (dijaki, ki bodo želeli pomoč, bodo počakali profesorja določenega predmeta, ki bo ob določenem terminu dežuren, ne glede na to, ali ga poučuje ali ne). Pogojno vpisanim dijakom, ki ne bodo opravili izpitov v prvem terminu (ob koncu septembra 2019), bodo do drugega roka določeni tutorji (drugi rok po koncu zimskih počitnic).

GOVORILNE URE

 /

 

 

Zap. št. Ime in priimek/ mail

Govorilne ure za starše

 

Govorilne ure za dijake
1. ALEKSANDER CAMLEK  aleksander.camlek@sc-sg.si petek, 8.40 – 9.25 petek, 8.40 – 9.25
2.

NATALIJA ČERNJAK 
natalija.cernjak@sc-sg.si

petek, 9.30 – 10.15 petek, 9.30 – 10.15
3.

TOMANA

ES  PODPEČAN
tomana.espodpecan@sc-sg.si

ponedeljek, 8.40 – 9.25 ponedeljek, 8.40 – 9.25
4. ADOLF FLIS /
adolf.flis@sc-sg.si
četrtek, 10.00 – 10.45 četrtek, 10.00 – 10.45
5. BARBARA GAŠPERŠIČ -VODOPIJA
barbara.gaspersicvodopija@sc-sg.si
četrtek, 8.35 četrtek, 8.35
6. JANEZ GLOBOVNIK /
janez.globovnik@sc-sg.si
ponedeljek, 11.30 – 12.10 ponedeljek, 11.30 – 12.10
7.

JANEZ HARUM
janez.harum@sc-sg.si

Po dogovoru Po dogovoru
8.

LARISA JEROMEL
larisa.jeromel@sc-sg.si

torek, 12.10 – 12.55 torek, 12.10 – 12.55
9.

SIMONA

JEROMEL FAJMUT
simona.jeromelfajmut@sc-sg.si

petek, 10.35 – 11.20 petek, 10.35 – 11.20
10. SABINA JURHAR
sabina.jurhar@sc-sg.si
sreda, 12.10 sreda, 12.10
11. DARIJA KATANEC
darja.katanec@sc-sg.si
torek, 11. 25 – 12.10 torek, 11. 25 – 12.10
12. ANDREJ KLOBČAR
andrej.klobcar@sc-sg.si
petek, 11.30 – 12.15 petek, 11.30 – 12.15
13.

ZDENKA

KOČIVNIK LESJAK
zdenka.kocivniklesjak@sc-sg.si

sreda, 9.40 – 10.15 sreda, 9.40 – 10.15
14.

Mag. JASNA KOLAR MACUR
jasna.kolar@sc-sg.si

četrtek, 12. 45 – 13.30 četrtek, 12. 45 – 13.30
15.  LUCIJA KOMPAN
lucija.pori@sc-sg.si
četrtek,  9.30 – 10.15 četrtek,  9.30 – 10.15
16. DAMIJANA MEŽA
damijana.meza@sc-sg.si
torek, 10.15 – 11.00 po dogovoru
17. EVA MEŽA
eva.meza@sc-sg.si
petek, 10.35 – 11.20 petek, 10.35 – 11.20
18. ZVONE MEŽA
zvone.meza@sc-sg.si
petek, 8.40 – 9.25 petek, 8.40 – 9.25
19. ALEKSANDRA PEČNIK
aleksandra.pecnik@sc-sg.si
četrtek, 13.05 – 13.50 četrtek, 13.05 – 13.50
20. VLASTA PERKUŠ
vlasta.perkus@sc-sg.si
torek, 8.45 – 9.25 torek, 8.45 – 9.25
21. DOROTEJA PERNAT
doroteja.pernat@sc-sg.si
ponedeljek, 10.35 – 11.20 ponedeljek, 10.35 – 11.20
22. ERIKA PEVNIK
erika.pevnik@sc-sg.si
torek, 10.15 – 11.00 torek, 10.15 – 11.00
23. BOŠTJAN POTOČNIK
bostjan.potocnik@sc-sg.si
četrtek, 10.35 – 11.20 četrtek, 10.35 – 11.20
24. KATARINA PRAZNIK
katarina.praznik@sc-sg.si
Torek 10. 00-11. 00 Sreda 14.45 -15.30
25. ZLATKO PRAH
zlatko.prah@sc-sg.si
četrtek, 10.15 – 10.35 četrtek, 10.15 – 10.35
26. BRIGITA RAPUC
brigita.rapuc@sc-sg.si
po dogovoru po dogovoru
27. JOŽE REV
joze.rev@sc-sg.si
Četrtek 10. 35 – 11.20 po dogovoru
28. ALMIRA ROGINA
almira.rogina@sc-sg.si
četrtek, 12.15 – 13.00 četrtek, 7.50 – 8.35
29. DARJA SKUTNIK
darja.skutnik@sc-sg.si
ponedeljek, 9.30 – 10.15 ponedeljek, 9.30 – 10.15
30. PETRA STRAUNIK
petra.straunik@sc-sg.si
sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
31. JANJA ŠETINA
janja.setina@sc-sg.si
ponedeljek, 8.40 – 9.25 ponedeljek, 8.40 – 9.25
32. BOJANA ŠTERN
bojana.stern@sc-sg.si
ponedeljek, 10.15 ponedeljek, 10.15
33.

MILENA

ŠTROVS GAGIČ
milena.strovs@sc-sg.si

ponedeljek, 12.10 ponedeljek, 12.10
34. BLAŽ ŠUŠEL
blaz.susel@sc-sg.si
po dogovoru po dogovoru
35. BOŽA ZALESNIK
boza.zalesnik@sc-sg.si
ponedeljek, 12.15 – 13.00 ponedeljek, 12.15 – 13.00

 

UČITELJSKI ZBOR 2020/21

Učitelji na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec tvorijo učiteljski zbor, ki ima poleg glavnih nalog, poučevanja in vzgoje, še mnoge druge zadolžitve: obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Število učiteljev se zaradi  manjšanja vpisa na nekaterih šolah znotraj Šolskega centra Slovenj Gradec nenehno spreminja, velika večina je stalnih članov kolektiva, nekaj pa jih prihaja dopolnjevat delo iz drugih organizacijskih enot oz. drugih šol. Vsi učitelji zadovoljujejo vse formalne izobrazbene pogoje za poučevanje določenih predmetov oz. modulov, mnogi imajo pridobljene tudi strokovne nazive …

Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola. Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj (Zvone Meža in Lucija Kompan).

Naloge programskega učiteljskega zbora so naslednje:
–  pripravi načrt ocenjevanja znanja;
–  odloča o napredovanju posameznega dijaka;
–  odloča o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov dijaka (številu in obsegu);
–  ugotavlja dosežene zmožnosti dijaka, ki ne zaključi izobraževanja;
–  izvaja druge naloge, določene s pravilniki in šolskimi pravili.

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC (ker vsi učijo v vseh programih, so tudi vsi člani vseh PUZ-ov) ZA ŠOL. LETO 2020/2021

 

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC (ker vsi učijo v vseh programih, so tudi vsi člani vseh PUZ-ov) ZA ŠOL. LETO 2020/2021

 

 

 

Zap. št. Ime in priimek Matična šola Poučuje še na: Poučuje predmet Izobrazba in strokovni nazivi Ustreznost                                                /študijske obveznosti Naziv v šolstvu
1. ALEKSANDER CAMLEK SŠSGM

GIM

INFO univ. dipl. ing. mat U mentor
2. NATALIJA ČERNJAK GIM SLO prof. slovenščine in sociologije U mentorica
3.

TOMANA

ES PODPEČAN

 

SŠSGM

NE prof. nemščine in zgodovine U mentorica
4. ADOLF FLIS PP dipl. zdravstvenik U mentor
5. BARBARA GAŠPERŠIČ -VODOPIJA SŠSGM ZPD univ. dipl. inž. živilske tehnologije

U

 

svetovalka
6. JANEZ GLOBOVNIK SŠSGM ZŠ, ZŠMB

POD

ZZK

univ. dipl. ekonomist U mentor
7. JANEZ HARUM GIM

SŠSGM

FI

FIZ

prof. matematike s fiziko U mentor
8. LARISA JEROMEL

PP

TP

dipl. medicinska sestra, mag.

zdr. ved

U brez
9.

SIMONA

JEROMEL FAJMUT

MAT prof. matematike U mentorica
10. SABINA JURHAR SŠSGM

BIO

AIF…

prof. biologije in pedagogike U svetovalka
11. DARIJA KATANEC

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica
12. ANDREJ KLOBČAR SŠSGM

DRU

KOM

prof. zgodovine in sociologije U svetovalec
13.

ZDENKA

KOČIVNIK LESJAK

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica
14. Mag. JASNA KOLAR MACUR SŠSGM

PP

TP

Mag. socioloških znanosti, višja medicinska sestra, univ. dipl. ped. U svetnica
15. LUCIJA KOMPAN GIM

ŠVŽ

ŠVM

prof. športne vzgoje U svetovalka
16. Mag. DAMIJANA MEŽA SŠSGM magistrica znanost s področja kemijske tehnike U svetovalka
17. EVA MEŽA ANJ prof. angleškega jezika U svetovalka
18. ZVONE MEŽA

ZGO

GEO

prof. zgodovine in geografije U svetnik
19. ALEKSANDRA PEČNIK SŠSGM ANJ prof. angleškega jezika U mentorica
20. VLASTA PERKUŠ TP univ. dipl. org. dela v zdravstvu U svetovalka
21. DOROTEJA PERNAT

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica
22. ERIKA PEVNIK

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

svetovalka
23. BOŠTJAN POTOČNIK GIM

FIZ

MAT

prof. mat. in fizike U mentor
24. KATARINA PRAZNIK

ŠVŽ

ŠVM

prof. športne vzgoje U svetnica
25. ZLATKO PRAH ZŠMB LIK. P prof. lik. pouka U

svetnik

 

26. BRIGITA RAPUC SVET. DELO univ. dipl. soc. del.

U

 

svetovalka
27. JOŽE REV GIM MAT prof. mat. U

mentor

 

28. ALMIRA ROGINA GIM

SŠSGM

UME prof. glasbe U svetovalka
29. DARJA SKUTNIK SLO univ. dipl. slovenistka U svetovalka
30. PETRA STRAVNIK SŠSGM

GLTO

UME

prof. glasbe U svetovalka
31. JANJA ŠETINA

BI, KE

AIF

prof. biologije in kemije U svetovalka
32. BOJANA ŠTERN

PP, TP

ETK

dipl. medicinska sestra U svetovalka
33.

MILENA

ŠTROVS GAGIČ

VIŠ ANJ prof. slovenščine in angleščine U svetnica
34. BLAŽ ŠUŠEL PSI univ. dipl. psiholog U svetovalec
35. BOŽA ZALESNIK

PP

TP

dipl. medicinska sestra U svetovalka