ZDRAVSTVENA NEGA – srednje strokovno izobraževanje 2020/21

 

Naziv strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege
Trajanje izobraževanja: štiri leta
Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa: Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri temeljnih splošno izobraževalnih predmetih;
 • si pridobijo splošno teoretično znanje, ki so podlaga za razumevanje stroke;
 • si razvijajo analitično mišljenje, ki je potrebno za razvoj poklicne spretnosti;
 • spoznajo področja dela in organizacijo dela v zdravstvenem varstvu;
 • se usposobijo za kompleksnejše delovne naloge v procesu zdravstvene nege;
 • se usposobijo prenašati poklicna znanja zdravstvene nege in prve pomoči v netipične situacije;
 • si razvijejo sposobnost za reševanje problemov v procesu zdravstvene nege in prve pomoči;
 • se usposobijo za povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja;
 • se usposobijo za uporabo teoretičnega in praktičnega znanja v novih situacijah zdravstvene nege;
 • si pridobijo teoretično in praktično znanje za strokovno izobrazbo, ki je potrebna za začetek dela in za nadaljnje izobraževanje v svoji stroki;
 • si razvijejo odgovornost do dela ter privzgojijo moralno etično zavest in human odnos do dela z ljudmi;
 • usposobijo se za odprto komunikacijo;
 • si pridobijo znanja iz varstva pri delu in razvijejo ekološko zavest;
 • razvijejo skrb za lastno zdravje in pozitivno samopodobo;
 • pridobijo sposobnost hitrega prilagajanja razmeram na delovnem mestu in večje delovne mobilnosti med delovnimi mesti;
 • pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc;
 • razvijejo sposobnost dela v timu.

Naloge, ki jih uresničujemo s programom, so še:

 • priprava delovnih prostorov in pripomočkov za zdravstveno nego;
 • pomoč pri triaži in sprejemu bolnika;
 • priprava in vzdrževanje pripomočkov za zdravstveno nego;
 • zdravstvena vzgoja v okviru tima;
 • sprejem bolnika v bolnišnico in druge socialno zdravstvene zavode;
 • zdravstvena nega bolnika v različnih bolezenskih stanjih in akutnih obolenjih v različnih življenjskih obdobjih;
 • opazovanje, merjenje, beleženje življenjskih funkcij in poročanje o le-teh;
 • priprava bolnika na diagnostične in terapevtske posege;
 • temeljni postopki oživljanja;
 • ravnanje pri poškodbah, ki ogrožajo življenje.

Tudi v tem programu dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri enote poklicne mature:

 • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti;
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nega bolnika;
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter;
 • praktični pouk (projektno delo) – storitev z zagovorom;

Praktični del poklicne mature se opravlja kljub odličnemu uspehu v 4. letniku.

ZDRAVSTVENA NEGA (ZN) – predmetnik za šolsko leto 2020/2021

ZDRAVSTVENA NEGA (ZN)  – PRENOVLJEN PROGRAM

PREDMETNIK – šolsko leto 2020/2021

  PREDMETI/ MODULI

1. letnik
(35 tednov)

 

ure/ted.     ure/let.

2. letnik
(35 tednov)

 

ure/ted.    ure/let.

Skupaj ure (od 1. do 4. letnika)
  A – SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI          
P1 Slovenščina 4 140 4 140 487 (+9 ok)
P2 Tuji jezik 3 105 3 105 417 (+9 ok)
P3 Matematika 3 105 3 105 383 (+13 ok)
P4 Umetnost 2 68     68
P5 Zgodovina     2 70 102
P6 Geografija 2 68     68
P7 Psihologija         68
P8 Fizika 2 70     70
P9 Kemija 2 70     70
P10 Biologija 2 70     70
P11 Športna vzgoja 3 105 3 105 340
  SKUPAJ – A 23   15   2143
(+ 31 ur ok-C)
  B – STROKOVNI MODULI    Teorija      Vaje      Teorija       Vaje  
M1 Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč 2/70 3/105 2/70 3/105 446
M2 Zdravstvena nega na specialnih področjih         526
M3 ZN otroka in mladostnika         131
M4 Anatomija, fiziologija in mikrobiologija 2,6 /91 0,4/14 2,6/91 0,4/14 210
M5 Dolgotrajna oskrba         160
M6 Kakovost in varnost v ZN in socialni oskrbi     2/70   100
M7 Skrb za zdravje     3/105 1/35 140
M8 Izbirni modul         70
  SKUPAJ – B 4,6/161   3,4/119 9,6/336   4,4/154 1783
od B C – PRAKTIČNO IZOBR. V ŠOLI   3,4/119   4,4/154 842
  Č – PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (št. tednov/ur)         304 ure/8 tednov
  D – INTERESNE DEJAVNOSTI (št. tednov/ur) 3 (96 ur)   3 (96 ur)   352 ur/11 tednov
  E – ODPRTI KURIKUL          
  Informatika 1 35     35
  Tuji jezik 2 (strok. term.) 1 35 1 35 132
  Glasbena terapija     1 35 35
  Zgodovina zdravstva in državljanska vzg.         32
  Šport za zdravje         32
  Zdravstvena terminologija     1 35 35
  SLO, MAT, TJ 1         31
  SKUPAJ – E 2   4   400
V 1. ali v 2. letniku se izvajajo samo otemnjeni predmeti oz. moduli.

 

ZDRAVSTVENA NEGA (ZN)  – PREDMETNIK – šolsko leto 2020/2021

  PREDMETI/ MODULI

3. letnik
(31 tednov)

ure/ted.     ure/let.

4. letnik
(31 tednov)

ure/ted.      ure/let.

Skupaj ure

(od 1. do 4. letnika)

  A – SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI          
P1 Slovenščina 3 93 4 124

497/487

(+10 ok)

P2 Matematika 3 93 3 93

396/383

(+13 ok)

P3 Tuji jezik 3 93 4 124

427/417

(+10 ok)

P4 Umetnost         70/68
P5 Zgodovina 1 31     101/102
P6 Geografija         70/68
P7 Psihologija     2 62 62/68
P8 Fizika         70/70
P9 Kemija         70/70
P10 Biologija         70/70
P11 Športna vzgoja 2 62 2 62 334/340
  SKUPAJ – A 12   15   2167/2143
(33 ur ok-C)
  B – STROKOVNI MODULI          
M1 Zdravstvena nega 7 (3t+4v)      217 (93+124v) 4 (3t+1v)

124

(93+ 31v)

691/680

400 v

    T KV T KV  
VS 1 Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije (ANI)          
VS 2 Diagnostično-terapevtski postopki in posegi (DTP)   2/62      
VS 3 ZN pri različnih bolezenskih stanjih (ZNB) 2/62

1/31

(VB)

3/93 1/31  
VS 4 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč (NPP) 1/31 1/31      
VS 5 Fizika v zdravstveni negi (FZN)          
M2 Anatomija in fiziologija 1 31     171/170
M3 Varovanje zdravja     1t 31 136/136
    T KV T KV  
VS 1 Higiena in mikrobiologija (HMB)     1/31    
VS 2 Vzgoja za zdravje (VZD)          
VS 3 Zdrava prehrana (ZPR)          
M4 Kakovost v zdravstveni negi 1t 31     136/136
    T KV T KV  
VS 1 Etika in komunikacija (ETK)          
VS 2 Zdr. zak. in kakovost v zdravstvu (ZZK)          
VS 3 Podjetništvo (POD) 1/31        
M5 Zdravstvena nega otroka in mladostnika 2 (1t+1v) 62 (31+ 31v) 2 (1t+1v) 62 (31+ 31v)

124/136

62v

    T KV T KV  
VS 1 Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v ZN otroka in mladostnika (ANO) 1/31        
VS 2 Diagnostično terapevtski posegi in postopki v ZN otroka in mladostnika (INO)   1/31      
VS 3 ZN otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih (BOM)     1/31

1/31

(VB)

 
  M8

B1 – Izbirni modul:

Zdravstvena nega v geriatrični dej.

3v (2+1VB) 93v

4v

(VB)

124v+ 21v*(VB) 238 v /238
  SKUPAJ – B 15   10   1496/1496
od B C – PRAKTIČNO IZOBR. V ŠOLI 9 279 5 155+21* 679+21*+14 (AIF) =714
  Č – PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (št. tednov/ur) 5 tednov/ 190 ur  

3 tedne/

114 ur

 

8 tednov/

304 ure

  D – INTERESNE DEJAVNOSTI (št. tednov/ur) 3 (96 ur)   2 (64 ur)  

352 ur/

11 tednov

  E – ODPRTI KUR.  (596 ur)          
  Informatika         35
  Tuji jezik 2 (strok. term.) 1 31 1 31 132
  Glasbena terapija         35
  Zgodovina zdravstva in državljanska vzgoja 1 31     31
  Šport za zdravje 1 31     31
  Dietetika         35
  Zdravstvena terminologija         35
  Temeljna strok.  znanja     2 62 62
  Zdravstvena nega – vaje v bolnišnici 3v 93v 2v 62v 155v
  SLO, MAT, TJ 1       33 33
  SKUPAJ – E 6   5   584/596
V 3. ali v 4. letniku se izvajajo samo otemnjeni predmeti oz. moduli.

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri enote poklicne mature:

 • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti,
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege bolnika,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter
 • praktični pouk (projektno delo) – storitev z zagovorom.